Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin tüm hukuksal koruma mekanizmasının hazırlanması, ihlallerinin söz konusu olması halinde hukuki ve cezai tedbirlerin uygulanmasına, bu konuda girişimlerde bulunulmasına yönelik hukuki desteğin sağlanması büromuzun fikri mülkiyet hukuku departmanında istidam edilen marka patent vekilleri ve avukatlarımız, müvekkillerimizin fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki destek sağlamaktadır.

    Marka Patent ve faydalı model Endüstriyel tasarım Rekabetin korunması ve haksız rekabet Markaya tecavüzün önlenmesi Patent ve faydalı modele tecavüzün durdurulması Marka iptal, hükümsüzlük davaları, tazminat davaları Patent ve faydalı modelin iptali, hükümsüzlük ve tazminat davaları büromuz tarafından takip edilmektedir.
İş Hukuku

İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzmanlaşmış hukuk ofisimiz tarafından, istihdam politikalarının geliştirilmesi, işçi ve işveren ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerin hazırlanması, iş ilişkisinin devamı boyunca oraya çıkan sorunların çözümlenmesi, iş sözleşmelerinin sona ermesi sürecinin yönetilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. İşe iade davalarında, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan da

    valarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve diğer her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm süreçlerinde temsil edilmektedir. Ayrıca, müvekkillerimizin çalışanlarına ve yöneticilerine, iş sözleşmesinin devamı boyunca ortaya çıkabilecek sorunlarda alınması gerekli önlemler, iş sözleşmesinin feshi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve işçi - işveren ilişkilerinin yürütülmesi ile ilgili pek çok konuda eğitimler verilmektedir.
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Güler Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler hukuku konusunda hukuki destek sunmaktadır. Büromuzda, müvekkillerimizin beklentilerini doğru bir şekilde anlamak amacıyla onlarla etkili iletişim ve işbirliği kurulmakta ve ihtiyaçlarına uygun etkin çözümler sunulmakta ve şirketlere katma değer sağlanmaktadır. Bu doğrultuda yıllar içinde iş dünyasının önde gelen şirketleri ile kurduğumuz uzun soluklu ilişkiler sürdürülmektedir. Şirketlere verilen h

    ukuki hizmetlerin başında, şirket kuruluş işlemleri, tür değiştirme işlemleri, hisse devir işlemleri, genel kurul toplantılarının yapılması, esas sözleşme değişikliklerinin yapılması, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık, rekabet hukuku ihlallerine karşı hukuki koruma, şirketlerin ihtiyacı olan her alanda sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve revize edilmesi hizmetleri gelmektedir. Müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerde geçerli olan spesifik kurallar ve koşullar dikkate alınarak tavsiyeler ve çözümler sunulmakta, genel kurumsal yönetim ve idari işlemlerinin sürdürülmesi konusunda destek verilmektedir.
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz, alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, ilgili mevzuat doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, bununla beraber borçluların ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde haklarının korunması, alacaklı-borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli davaların açılması ve işlemlerin yerine getirilmesi, kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi, iflas halin

    de her türlü yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi, İcra İflas Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tüm uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Hukuk Büromuz Ceza Hukukunun her alanında, soruşturma aşamasında ve yargılamada sanık müdafii veya mağdur vekili olarak vekillik hizmetleri sağlamakta, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde dosyaların temyizi ve takibi, internet ortamında erişimin engellenmesinin sağlanması, gazete ve televizyonlarda yapılan yayınlarda cevap ve düzeltme metninin yayınlanması sağlanması gibi hizmetler vermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Güler Hukuk Bürosu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ışığında ülkemiz açısından yeni bir hukuk dalı olan Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi, bu hususta uyum süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi, yine bu hususta gerekli bilgilendirmelerinin ve eğitimlerin verilmesi, sunum ve sem

    inerlerin yapılması, kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, Kanun’a istinaden düzenlenmesi gereken Politikaların düzenlenmesi, Kanun’un getirdiği birtakım yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (‘’KVKK’’) tarafından verilen Kurul kararlarının takibi ve güncel gelişmelerin takibi, kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına da idari, hukuki ve cezai başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi, idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi hakkında müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.